ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเจรจาต่อรอง
หลักสูตรนี้จะสอนทักษะด้านภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เหมาะสม รวมถึง เทคนิคที่จำเป็นต่างๆ ในการเจรจาต่อรองให้ประสบผลสำเร็จ
 


บทที่ 1 : การเตรีนมความพร้อมอบถามข้อมูล การวางแผนการประชุม และขั้นตอนการอธิบาย

บทที่ 2 : การกำหนดวัตถุประสงค์ การจัดการประชุม การกำหนดความสนใจ การเห็นพ้องต่อวาระการประชุม

บทที่ 3 : การประชุม การส่งจดหมายหรืออีเมล์การประชุม การแก้ไขเพิ่มเติมและการยืนยันการประชุม การกำหนดเป้าหมาย

บทที่ 4 : การนำเสนอ การแสดงข้อเสนอ การอธิบายความเป็นไปได้ การเชื่อมโยงเงื่อนไขเข้ากับข้อเสนอ

บทที่ 5 : ข้อเสนอใหม่ การถามหาข้อเสนอใหม่ การแสดงความคิดเห็น การแนะนำแนวทางแก้ปัญหา

บทที่ 6 : การจัดการกับสถานการณ์หยุดชะงัก การแสดงข้อตกลงที่ถูกปฏิเสธ การตั้งคำถามที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอและการรับสัมปทาน การโน้มน้าวให้เกิดการยอมรับข้อตกลง

 

 
Share
 
 
© Copyright 2011 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus