English for Email PLUS

เวิร์คช็อปเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเขียนธุรกิจชาวไทย เมื่อฝึกจบแล้ว จะมีความสามารถดังต่อไปนี้:

  สามารถสังเกตเห็น และ แก้ไขข้อผิดพลาดของนักเขียนคนอื่นได้มากที่สุด

  เขียนสื่อความหมายของข้อความได้อย่างสุภาพ และ ชัดเจน

  สามารถเขียนขอข้อมูล หรือขอให้ผู้อื่นกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ได้ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

  เขียนตอบคำขอข้อมูล หรือ คำร้องได้ในรูปแบบที่สร้างสรรค์

  ใช้คำพูด และ รูปแบบที่เหมาะสมในการเขียน

  เขียนถึงหัวข้อของงานเขียนได้อย่างชัดเจน และ มีประสิทธิภาพ

 

English for Presentations  PLUS

เวิร์คช็อปเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานในหน่วยงานต่างประเทศ และ ในหน่วยงานที่มีการใช้งานจริง เมื่อฝึกจบแล้ว ผู้เข้าร่วมจะมีความสามารถดังต่อไปนี้ :

  สามารถเรียบเรียงการนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  เพิ่มประสิทธิภาพการเปิด และ ปิด การอภิปราย

  สามารถพูดข้อมูลที่สำคัญได้อย่างน่าสนใจ และ เป็นที่เข้าใจแก่ผู้อื่น

  นำเสนอข้อมูล และ ข้อเท็จจริงได้อย่างชัดเจน

  เมื่อทำการนำเสนอ สามารถใช้ภาษาท่าทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  สามารถสร้าง และ ใช้ภาพประกอบในการพูดได้เป็นอย่างดี

  สามารถตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่ว

 

English for Telephoning PLUS

เวิร์คช็อปเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานทุกคนที่ต้องใช้โทรศัพท์สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศ เมื่อฝึกจบแล้ว ผู้เข้าร่วมจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

  สามารถขอสายบุคคลที่ต้องการจะพูดด้วย แนะนำตนเองอย่างสุภาพ และ แจ้งวัตถุประสงค์ในการโทรติดต่อ

  สามารถใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติ เวลาที่คอนเฟิร์ม และ ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  รับฝากข้อความ และ แลกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ และ อีเมล์ของผู้ติดต่อได้อย่างถูกต้อง

  รับมือกับปัญหาด้านการสื่อสารได้เป็นอย่างดี: ผู้พูดพูดไม่ชัดเจน สัญญาณคู่สายไม่ดี หรือ การสนทนาถูกขัดจังหวะ

  สามารถมีส่วนร่วมในการประชุมทางโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี

 

English for Meetings & Teleconferencing  PLUS

เวิร์ค ช็อปเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานในหน่วยงานต่างประเทศ และ ในหน่วยงานที่มีการใช้งานจริง เมื่อฝึกจบแล้ว ผู้เข้าร่วมจะมีความสามารถดังต่อไปนี้:

  ทำการเปิดปิดการประชุม และ วางตัวเป็นผู้จัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติในการให้ข้อมูลชัดเจน และ อัพเดท

  สอบถามและให้ความคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะ และ ตอบรับได้อย่างเหมาะสม

  สามารถรับมือกับการสนทนาที่ถูกขัดจังหวะได้อย่างเหมาะสม

  นำเสนอข้อมูลทางตัวเลข และ สถิติได้อย่างถูกต้องชัดเจน

  เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการประชุมตัวต่อตัว และ การประชุมผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  เข้าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ด้วยความมั่นใจ

 

English for Networking  PLUS

เวิร์คช็อปเชิงปฏิบัติการในรูปแบบสนุกสนานสำหรับพนักงานที่ต้องพบปะสังสรรค์กับลูกค้าชาวต่างชาติ เมื่อฝึกจบแล้ว ผู้เข้าร่วมจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

  เริ่มต้นการสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

  ทักทายคนที่รู้จัก ชวนคุยด้วยบทสนทนาในเรื่องทั่วๆไป

  แสดงความสนใจ และ มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น

  เล่าเรื่องเกี่ยวกับงาน บริษัท ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไร

  ถาม หรือ คุยถึงเรื่องราวของบุคคลที่สาม ที่ซึ่งคุณและคู่สนทนารู้จัก

  ออกความเห็นที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆ เช่น การเลื่อนตำแหน่ง งานแต่งงาน ได้งานใหม่ อาการป่วย หรือ ความโชคร้าย

  จบการสนทนาอย่างสุภาพ

 

Assertive Communication Skills  PLUS

เวิร์คช็อปที่มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ สำหรับพนักงานระดับสูง ที่ต้องติดต่องาน หรือ ทำงานที่ต่างประเทศ เมื่อฝึกจบ ผู้ที่เข้าร่วมจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

  เข้าใจถึงความแตกต่างของพฤติกรรม ระหว่าง การไม่กล้าแสดงออก และ กล้าแสดงออก แต่ ก้าวร้าว

  สามารถปรับวิธีการพูดให้เหมาะสม เมื่อต้องพูดกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา และ เพื่อนร่วมงาน

  นำเทคนิคการฟัง และ การตั้งคำถามไปปรับใช้ ภายใต้ความเข้าใจถึงสถานการณ์นั้นๆ อย่างถ่องแท้

  สร้างความสามัคคี และ ความร่วมมือในหมู่สมาชิกของทีมงานเพื่อผลที่ดีต่อบริษัท

  หาสาเหตุของความขัดแย้งเจอ และ แก้ปัญหาด้วยวิธีที่สร้างสรรค์

  วิเคราะห์พฤติกรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ และ พฤติกรรมที่ขัดขวางความสำเร็จ และ ปรับให้สอดคล้องกัน

  สร้างแผนงานติดตามการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล

 

International Sales Skills  PLUS

เวิร์คช็อปเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย และ การตลาดระหว่างประเทศ โปรแกรมจะคลอบคลุมทั้งทักษะการนำเสนองาน และ ทักษะการเจรจาต่อรอง เมื่อฝึกจบแล้ว ผู้เข้าร่วมจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

การนำเสนองาน

  ออกแบบการนำเสนองานแต่ละครั้งให้ตรงกับวัตถุประสงค์ เช่น การแจ้งให้ทราบ การโน้มน้าว การปิดการขาย

  การนำเสนองานจะเน้นไปที่สิทธิประโยชน์ของผู้ฟังเป็นหลัก

  ใช้น้ำเสียง ภาษาท่าทางเพื่อสร้างความประทับใจ

  ออกแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ และ ให้ภาพที่ชัดเจน

  สร้างความสนใจในตอนเริ่มต้น และ ปิดท้ายอย่างน่าประทับใจ

  นำเสนอบนพื้นฐานของความจริง ตัวเลข และ แนวโน้มต่างๆ ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง

การเจรจาต่อรอง

  เตรียมตัวสำหรับการเจรจา เช่น รู้เป้าหมายของตนเอง ตัดสินใจจุดที่อาจจะต้องปฏิเสธลูกค้า และ “ เดินออกมา”

  เข้าใจถึงรูปแบบของการเจรจาในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

  เริ่มต้นการเจรจาอย่างสำเร็จด้วยวิธีการ 5 ขั้น

  ตอบข้อโต้แย้ง และ นำเทคนิคการเจรจามาใช้

  นำภาษาที่ก่อให้เกิดอิทธิพล ต่อความไว้วางใจ ความเห็นพ้อง และ ไม่เห็นพ้อง มาใช้ในการเจรจา

  ปิดการเจรจา

 

 
 
 
© Copyright 2011 Vantage Siam Co., Ltd. All rights reserved. Power by Wewebplus